ส่องกฎหมายสถานบันเทิง!! เรื่องที่”คนกลางคืน”..ควรต้องรู้บอลสด

    56

    สโมสรฟุตบิลแห่งนึงได้กล่าวไว้ว่า www.linefifa.com มีลิ้งดูบอล ทุกคู่ ทุกลีค ทุกประเทศ 10 มิ.ย.58 เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในโลกออนไลน์ หลังมีผู้ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ pantip.com กรณีตำรวจ จ.นครปฐม ใช้มาตรการขอความร่วมมือสถานบันเทิงทุกประเภท หยุดการเล่นดนตรีทุกชนิด ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพนักร้อง-นักดนตรีเดือดร้อนกันมากเพราะขาดรายได้เนื่องจากไม่มีงานให้ทำ ดังตัวอย่าง “วงเส้นเล็ก” วงดนตรีวงหนึ่งในพื้นที่ จ.นครปฐม อัดคลิประบายความในใจขึ้นบนเว็บไซต์ youtube.com เมื่อ 6 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ในเวลาต่อมา 9 มิ.ย.2558 ผู้โพสต์กระทู้ดังกล่าว ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายหลังการหารือระหว่างผู้ประกอบการสถานบันเทิง , ผู้ประกอบอาชีพนักร้อง-นักดนตรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ข้อสรุป 4 ข้อ คือ 1.ร้านปิดห้ามเกินเที่ยงคืนเด็ดขาด และต้องไม่เหลือลูกค้า (ดนตรีสดทุกร้านในพื้นที่เมืองนครปฐมลงห้ามเกิน 5 ทุ่มครึ่ง) 2.ห้ามมีการเต้นโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม (รวมถึงตัวนักดนตรีด้วย) 3.ห้ามมีการนั่งดริงค์ ตลอดจนนักร้องนักดนตรีก็ห้ามลงไปนั่งกับลูกค้า และ 4.เข้มงวดเรื่องอายุ การพกบัตรประชาชน แต่ก็ยังมีคำถามต่อเนื่องมาว่า..มาตรการแบบนี้มีกฎหมายรองรับหรือไม่? จากประเด็นดังกล่าว “สกู๊ปแนวหน้าออนไลน์” ทำการค้นหาในฐานข้อมูลกฎหมายต่างๆ แล้วพบว่ามีกฏหมายที่น่าจะเกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 (มาตรา 17)โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 4 สถานบริการตามมาตรา 3 (4) ให้เปิดทำการได้ดังนี้ (1) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (2) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ ข้อ 5 สถานบริการตามมาตรา 3 (5) ให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งสถานบริการตามมาตรา 3 (4 และ 5) ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มีความหมายดังนี้ (4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (ก) มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม และ (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า หากเป็นสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ที่สำหรับตั้งสถานบริการ (โซนนิ่ง-Zoning) สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 01.00 น. แต่หากผู้ใดเลือกที่จะประกอบกิจการสถานบริการนอกพื้นที่ดังกล่าว จะสามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 24.00 น. เท่านั้น ซึ่งสถานบริการประเภท 4 และ 5 ล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ประกอบการรายใดที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 21 (2) เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งสถานบริการได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน รวมถึงไม่ต่ออายุและเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานบริการได้ด้วย นอกจากนี้ใน มาตรา 26 ยังระบุอีกว่า ผูใดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถานบริการเชนวานั้นในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไวในใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใน มาตรา 27 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฏกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งหมดนี้ ด้านหนึ่งเราเข้าใจดีถึงหัวอกผู้ประกอบอาชีพนักร้อง-นักดนตรี รวมถึงพนักงานในสถานบันเทิง ที่อยู่ได้ด้วยจำนวนผู้มาใช้บริการ แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมานั้นมีกฎหมายรองรับอยู่ชัดเจน และหากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนและลงโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน ซึ่งผู้โพสต์กระทู้เองก็ระบุว่ามีร้านที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร แต่ดำเนินกิจการในลักษณะสถานบันเทิงนั้นมีอยู่จริง จึงถือว่าร้านลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายประกอบกิจการผิดประเภทจากที่ขออนุญาตไว้ ส่วนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงตามที่ปรากฏนี้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่? หรือต้องแก้ไขอย่างไรหรือเปล่า? ก็เป็นอีกประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คงต้องไปหารือทำความเข้าใจกันต่อไป!!! หมายเหตุ : อ่านกระทู้ดังกล่าวได้ที่ http://pantip.com/topic/33759223 คลิปวงเส้นเล็ก ร้องเรียนกรณีห้ามเล่นดนตรี คำชี้แจงจากผู้โพสต์กระทู้ หลังเข้าหารือกับฝ่ายปกครองท้องที่ และมีมาตรการต่างๆ ออกมา อยากจะบอกว่าเว็บ Linefifa มีลิ้งดูบอลที่มากที่สุด

    บอลสด