เดินหน้านักขับเคลื่อนคุมยาสูบ ตั้งเป้าล่า 15 ล้านชื่อหนุน กม.คุมบุหรี่ฉบับใหม่บอลสด

    64

    สโมสรฟุตบิลแห่งนึงได้กล่าวไว้ว่า www.linefifa.com มีลิ้งดูบอล ทุกคู่ ทุกลีค ทุกประเทศ เครือข่ายหมออนามัยเดินหน้า นักขับเคลื่อนคุมยาสูบระดับจังหวัดระยะสอง หวังสร้างความเข้าใจต่อ ร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบฉบับใหม่ต่อเนื่อง ตั้งเป้าลารายชื่อคนหนุน 15 ล้านรายชื่อ เผยตอนนี้มีคนหนุนแล้ว 11 ล้านชื่อ นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดประชุมโครงการพัฒนาแกนนำเสริมสร้างพลังเครือข่ายนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักที่มีผลต่อสุขภาวะ จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ผ่านขั้นตอนการรับร่างฯในคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังมีขั้นตอนการดำเนินการและการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน จึงต้องร่วมกันผลักดันต่อไป สำหรับโครงการนี้จะทำให้มีเครือข่ายนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดเกิดขึ้นทุกจังหวัด มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ ควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด โดยเครือข่ายนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดและภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ในการสนับสนุนออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า โครงการเครือข่ายนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องจากระยะแรก โดยสร้างกระบวนการ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่  และให้ภาคีเครือข่ายฯสามารถนำไปชี้แจงประชาชนและตอบข้อคำถามโต้แย้งในประเด็นกฎหมายยาสูบได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนการร่วมมือ ร่วมใจกันผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ ได้รับการประกาศและบังคับใช้ ซึ่งจากการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับจังหวัดและกิจกรรมร่วมลงนามเป็นผู้สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ….   10 ล้านรายชื่อที่ผ่านมา มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ได้ร่วมกับภาคีหลัก 738 องค์กร ดำเนินการจนได้รายชื่อผู้สนับสนุน ณ ปัจจุบันประมาณทั้งสิ้น 11 ล้านรายชื่อ แต่การดำเนินงานรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนยังคงต้องดำเนินการต่อไป ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย 15 ล้านรายชื่อ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน ร่าง พ.ร.บ. ฯ ในระดับจังหวัดและพื้นที่ ให้เกิดความชัดเจนและเกิดความร่วมมือในการดำเนินการ จนกว่า พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ จะได้รับการประกาศและบังคับใช้ต่อไป อยากจะบอกว่าเว็บ Linefifa มีลิ้งดูบอลที่มากที่สุด

    บอลสด